Lönnfors Helena

Företagshälsopsykolog, psykoterapeut
Examen:Psykologiemagister, PsM
Specialiteter:Arbetshandledning, Arbetshälsopsykolog, Psykolog, Psykoterapi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska

Remiss till företagshälsopsykologens mottagning fås via den egna företagshälsovårdaren eller -läkaren. På mottagningen kan behandlas både arbets- och privatlivsrelaterade problem som reflekterar på arbetsförmågan. Samtal med en utomstående expert lättar ofta förvånansvärt mycket på den psykiska bördan problemen medfört. I samtalen kartlägger vi tillsammans problemsituationen, söker nya synvinklar och hittar möjliga lösningar till att förbättra välmåendet och stöda arbetsförmågan.

Min karriär som psykolog började i slutet av 90-talet då jag jobbade i västra nyland med arbetslösa och EU-sysselsättningsprojekt. Därefter fortsatte jag med handledningsprojekt inom yrkeshögskolan och utbildade mig till arbetshandledare 2007, och vid sidan om jobbet handlett främst lärarsamfund. Mitt kliniska intresse väcktes 2007, då jag hade möjligheten att jobba 6år inom smärtrehabilitering vid Orton Oy. De livsöden jag mötte där ökade mitt behov av att fördjupa mina arbetssätt med och min förståelse av det mångfald av problem som kan försämra det psykiska välmåendet. Min avlagda kognitiv-analytiska psykoterapeututbildning 2009-2013 svarar väl på detta behov och jag tillämpar den i alla mina nuvarande arbetsområden. Företagshälsan var ett naturligt nästa steg och nu har jag sedan 2013 jobbat både som företagshälsopsykolog och psykoterapeut och trivs bra i mitt arbete.

Tjänster:Individuell arbetshandledning, Stresshantering, Arbetshandledning, Arbetshälsopsykolog, Psykolog, Psykoterapi
Boka tid till specialist